Java-bode 1868

Newspaper Articles
1868-01-01 Hiogo (Kobe): Opening

|

Report about the opening of Kobe port, and political unrest in Japan.

JAPAN

Volgens berigten van den konsul-generaal der Nederlanden in Japan heeft de openstelling der haven van Hiogo en der stad Osaka voor den algemeenen handel den lsten Januari jl. plaats gehad onder het gebulder van het geschut der ter reede liggende oorlogschepen, zijnde 12 Engelsche, 5 Amerikaansche en 1 Fransch. Tusschen deze bodems en het Japansch oor-logschip “Kaijomar” werden tevens salutschoten gewisseld.

Onder de bevolking heerschte eene algemeene vreugde, die bewees, dat zij met dezen maatregel is ingenomen, alsmede dat zij daarvan partij weet te trekken door hare huizen tegen zeer hooge prijzen aan de vreemdelingen te verhuren. Het vreemdenkwartier te Hiogo is schoon gelegen. Er is een groot bassin gegraven, waar de ligters hunne goederen kunnen lossen en er zijn eenige kolossale hoofden en breekwaters gebouwd. Aan het bassin grenzen de gebouwen van het tolkantoor en het entrepot, die sterk gebouwd en gemakkelijk ingerigt zijn. Eene menigte ruime en sterke laadpraauwen zijn steeds verkrijgbaar.

De Nederlandsche konsal te Hiogo had de hem aangewezen verblijfplaats betrokken, en er de Nederlandsche vlag geheschen. Reeds in de eerste dagen na de openstelling hadden eenige aanzienlijke verkoopen door Nederlandsche huizen plaats. Men voorspelde er een levendig handelsverkeer, zoodra de kooplieden zich zouden hebben ingerigt. Intusschen heeft in Japan weder eene belangrijke politieke beweging plaats gegrepen, die in de voormelde gebeurtenis hare aanleiding schijnt te hebben. De prinsen van Satsuma, Echizen, Toza, Nagato, Bizen, Gesjoe of Aki en Owari hebben plotseling de poorten van het paleis van den Mikado bezet, diens eersten minister en regent en hovelingen gedwongen het paleis te verlaten en dezen door anderen doen vervangen.

Bij een dekreet van den Mikado is het Sjogoenschap voor altijd afgeschaft en een nieuw gouvernement in het leven geroepen, zamengesteld uit een aanzienlijk getal ministers en vice-ministers.

Ter voorkoming van een burgeroorlog, was de Taikoen met zijne troepen naar zijn kasteel te Osaka teruggetrokken, alwaar hij eene afwachtende houding aannam. Hij heeft van den Mikado een dekreet ontvangen, waarbij hij gelast wordt de betrekkingen met de vreemde gezanten af te breken, dewijl de Mikado een minister benoemd had om hem bij de gezanten te vertegenwoordigen. De Taikoen heeft geweigerd daaraan te gehoorzamen, omdat dit dekreet niet emaneerde van den Mikado, maar van de prinsen, die zich van zijn persoon hadden meester gemaakt, en verklaard, dat hij ter verdediging van zijn goed regt de wapenen zou opvatten.

De ter regeling der bestuursaangelegenheden naar Kioto afgekomen prinsen, verontwaardigd over de handelingen der zeven genoemde prinsen, hebben den Taikoen hunne hulp toegezegd. De vertegenwoordigers der europesche mogendheden hebben eenparig besloten eene strikte onzijdigheid in acht te nemen. De veiligheid voor de Europeanen is niet verstoord geworden.

(Jav. Cl.)

Source: Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie. Batavia, February 19, 1868, pp. 7.

Published
Updated

Reference for Citations

Duits, Kjeld (). 1868-01-01 Hiogo (Kobe): Opening, From Dejima to Tokyo. Retrieved on December 7, 2023 (GMT) from https://www.dejima-tokyo.com/archives/74/1868-01-01-hiogo-kobe-opening

Explore More

Algemeen Handelsblad 1868

Newspaper Articles
1867-12-14 Hiogo (Kobe), Osaka: Preparations

Information about the preparations for opening Osaka and Kobe ports. Japan is at a turning point in history.

Nieuwe Rotterdamsche courant 1868

Newspaper Articles
1868-05-19 Hypocrisy of Foreign Powers

The French Moniteu and London Examiner accuse the foreign powers in Japan of hypocrisy after the Kobe and Sakai incidents.

Nederlandsche staatscourant 1868

Newspaper Articles
1868-01-14 Abdication Shogun

France and the United Kingdom to support the shogun by force of arms as rumors fly that he has been forced to abdicate.

Comment

There are currently no comments on this article.