Opregte Haarlemsche Courant 1867

Newspaper Articles
1866-11-30 Great Fire of Yokohama

|

Dutch trading company Carst, Lels & Co. reports the damage to their holdings as a result of the Great Fire of Yokohama of November 26, 1866.

Yokohama, 30 November 1866. (Van de heeren Carst, Lels & Co.) In de week, na het vertrek der jongste mail, zijn niet vele zaken gedaan; de prijzen voor katoenengoederen waren vast, hoewel daarin geene belangrijke omzettingen plaats vonden. Den 26sten is door eene verschrikkelijke ramp een plotselinge stilstand in de zaken teweeggebragt. In de inlandsche wijken dezer stad brak een brand uit, die , door een hevigen wind aangewakkerd, een groot gedeelte van de wijk der vreemdelingen en 1/3 van de wijken der inlanders heeft verwoest. Ongeveer 37 Hongs, op de meesten waarvan verscheidene pakhuizen en woonhuizen stonden, zijn geheel of grootendeels door het vuur verwoest. Wij moeten tot ons leedwezen onze vrienden mededeelén, dat onze percelen no. 25 en no. 26, met pakhuizen en woonhuis, en ook no. 45, alleen uit pakhuizen bestaande, geheel zijn vernield, met uitzondering van één klein pakhuis. Gelukkig waren zoowel de opgeslagen goederen als de gehouwen voldoende verzekerd. Onze vrienden zullen het ons ten goede houden, dat wij, in de verwarring van het oogenblik en bij de drukte der te nemen en nog lang niet voltooide schikkingen, met deze mail niet aan ieder hunner kunnen schrijven. Deze circulaire strekt derhalve tot opheldering van het niet ontvangen onzer brieven met deze mail. — De waarde der verwoeste, verzekerde eigendommen wordt op 2 millioen dollars geschat; om het geheele verlies te bepalen, moet daarbij echter nog eene groote som voor onverzekerde gebouwen en goederen opgetrokken worden.

Source: Opregte Haarlemsche Courant. Haarlem, February 5, 1867.

Published
Updated

Reference for Citations

Duits, Kjeld (). 1866-11-30 Great Fire of Yokohama, From Dejima to Tokyo. Retrieved on June 22, 2024 (GMT) from https://www.dejima-tokyo.com/archives/56/1866-11-30-great-fire-of-yokohama

Explore More

Nederlandsche Staatscourant 1859

Newspaper Articles
1859-05-11 Yokohama: Preparations

Report by Dutch commander J. van Capellen of preparations at Yokohama.

Nieuwe Rotterdamsche courant 1868

Newspaper Articles
1868-05-19 Hypocrisy of Foreign Powers

The French Moniteu and London Examiner accuse the foreign powers in Japan of hypocrisy after the Kobe and Sakai incidents.

Java-bode 1868

Newspaper Articles
1868-01-28 Outbreak of Civil War

Civil war breaks out in Japan.

Comment

There are currently no comments on this article.