Nederlandsche staatscourant 1868

Newspaper Articles
1868-01-14 Abdication Shogun

|

France and the United Kingdom to support the shogun by force of arms as rumors fly that he has been forced to abdicate.

JAPAN

Bij den eergisteren afgekondigd besluit van Koningin Victoria zijn Britsche consuls voor Hiogo en Osaka, gelijk voor Jeddo en Kanagawa benoemd.

Terwijl de telegraaph Europa bekend maakte met een te Shanghaï omloopend gerucht, volgens hetwelk de Taïkoen van Japan door de misnoegdheid van zekere leenvorsten wegens de openstelling van havens tot abdicatie gedrongen was, werd te Parys verzekerd dat Frankrijk met Engeland de regering van dien vorst gewapenderhand wilde ondersteunen.

De ministeriele dagbladen van Parys hebben, tot geruststelling van hun publiek, hetwelk geene nieuwe expeditien naar afgelegen landen begeert, zich gehaast mede te deelen wat er van de zaak is. “Eenige dagbladen — zegt de Constitutionnel — hebben gemeld dat er Fransche mariniers aan boord van de Guerriere naar Japan waren ingescheept. Werkelijk is te Saigon, in Cochinchina, eene compagnie mariniers aan boord van dat fregat ingescheept; zij moet te Jokohama de coinpagnien mariniers aflossen, die er sedert verscheiden jaren worden gebezigd om wacht te houden bij het hospitaal voor de Fransche scheepsmagt en bij het verblijf van het Fransche gezantschap.

“Gelijke dienst wordt te Jokohama sedert verscheiden jaren verrigt door een regement Engelsche troepen ter sterkte van omstreeks 800 man.”

Source: Nederlandsche staatscourant. ‘s-Gravenhage, January 14, 1868, pp. 2.

Published
Updated

Reference for Citations

Duits, Kjeld (). 1868-01-14 Abdication Shogun, From Dejima to Tokyo. Retrieved on December 7, 2023 (GMT) from https://www.dejima-tokyo.com/archives/69/1868-01-14-abdication-shogun

Explore More

Java-bode 1868

Newspaper Articles
1868-01-28 Outbreak of Civil War

Civil war breaks out in Japan.

Java-Bode 1860

Newspaper Articles
1859-07-04 De Graeff's Arrival in Yokohama

De Graeff’s arrival in Yokohama reported by the captain of his ship.

Dagblad van Zuidholland 'sGravenhage 1867

Newspaper Articles
1867-02-01 Van der Tak Acting Consul

Willem Martinus van der Tak is acting consul because Consul Plate is on sick leave in the Netherlands.

Comment

There are currently no comments on this article.