Nieuwe Rotterdamsche courant 1868

Newspaper Articles
1868-01-01 Hiogo (Kobe): Opening

|

A Dutch merchant recounts the opening of the port of Hiogo (Kobe) on January 1, 1868. Published in the Dutch daily Nieuwe Rotterdamsche courant of March 25.

Aan een particulieren brief uit Hiogo (in Japan) ontleenen wij de volgende bijzonderheden aangaande de openstelling dier haven:

“Op den morgen van den eersten dag dezes jaars wierpen wij het anker in de haven van Hiogo; de eigenlijke plaats is Cobé welk dorpje men als de voorstad van Hiogo beschouwen kan. Wij vleiden ons met de hoop, dat de Japansche regering eenige lootsen voor de goederen en huisjes voor onze personen zoude opgeslagen hebben, om voorloopig een veilig onderkomen te vinden; doch hierin werden wij zeer teleurgesteld, daar voor onze ontvangst, behalve een half gereed Customhouse, niets in gereedheid gebragt was; wij stonden in den vollen zin van het woord met pak en zak op het naakte strand. Des middags ten twaalf ure verkondigde het kanongebulder van 30 oorlogschepen de opening der haven voor den Europeschen handel. Alle natiën, die het handelscontract met Japan onderteekend hebben, ws-rdea door meerdere oorlogschepen. vertegenwoordigd; op ons Hollanders maakte het daarom een zeer onaangenamen indruk te zien niet één eenig oorlogschip tegenwoordig was, om onze vlag te toonen. Mogten onze Japansche vrienden middelen in het werk stellen, om ons hunne antipathie te bewijzen, zoo zouden wij genoodzaakt zijn, bescherming onder eene vreemde vlag te zoeken. Aangenaam echter is het ons, te kunnen melden, dat wij tot heden geen grond tot vrees hebben. De Japansche regering heeft ons veroorloofd, woningen in Cobé te huren; het kostte ons dan ook niet veel moeite, een Japansch huisje te bekomen, en daar de Japanners weten welke opofferingen wij , pioniren der civilisatie, ons getroosten om hen uit hunne onwetendheid te rakken, bloosden zij dan ook niet ons voor haar hunner woningen te vragen per maand, wat het han als koopprijs gekost heeft. Wij betalen voor ons Japansch hutje $ 180 c. p. m. en nog is deze prijs gering, als men in aanmerking neemt, dat anderen voor waarlijk niet meer dan een stal § 3 a 400 betalen; het behoeft geen betoog, dat alles hier naar rato is. De Japanners bewijzen wel te weten hoe van het oogenblik partij te trekken, daar al deze zaken spoedig volgens tarief zullen geregeld worden.

“Wij zijn overtuigd, dat hier alles zeer spoedig geregeld zal zijn en de transacties alhier zeer beduidend zullen worden daar deze plaats het middenpunt van Japan is en tevens in de nabijheid der beduidendste plaatsen van het land.”

Source: Nieuwe Rotterdamsche courant: staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad. Rotterdam, March 25, 1868, pp. 1.

Published
Updated

Reference for Citations

Duits, Kjeld (). 1868-01-01 Hiogo (Kobe): Opening, From Dejima to Tokyo. Retrieved on June 22, 2024 (GMT) from https://www.dejima-tokyo.com/archives/70/1868-01-01-hiogo-kobe-opening

Explore More

Java-Bode 1860

Newspaper Articles
1859-07-04 De Graeff's Arrival in Yokohama

De Graeff’s arrival in Yokohama reported by the captain of his ship.

Het vaderland 1870

Newspaper Articles
1870-05-23 Lost Dutch Influence

Imperial maneuvers. Tokyo-Yokohama railway construction. Education. Dutch failure to influence Japanese government with educators.

Algemeen Handelsblad 1868

Newspaper Articles
1867-10-30 Opening Hiogo, Osaka: "Tense Curiosity"

Dutch daily Algemeen Handelsblad describes a “tense curiousity” in Yokohama about the opening of the ports of Hiogo (Kobe) and Osaka.

Comment

There are currently no comments on this article.