Nederlandsche staatscourant 1868

Newspaper Articles
1868-01-31 Abdication Shogun

|

Report on the situation in Japan in early 1868, in Dutch daily Nederlandsche staatscourant, showing the lack of understanding of what was happening.

JAPAN

De jongste gebeurtenissen in Japan zijn, volgens de nadere berigten, geenszins eene revolutie maar de eerste stap tot regelmatige herziening van ‘s rijks staatsregeling. De Fransche Moniteur zegt: “In een schrijven uit Jeddo van 28 November vinden wij omstandige berigten omtrent de abdicatie des Taïkoens. Uit eene officiele mededeeling van dien vorst aan den Mikado (of geestelijken souverein des rijks) blijkt dat de nieuwe gesteldheid, waarin Japan door de voortgaande ontwikkeling zijner betrekkingen met andere volken gekomen is, in zijn oog een algemeen rijksbestuur zonder splitsing noodig heeft gemaakt, en dat hij alzoo goedgevonden heeft het gansche regeringsgezag aan het hof van Kioto (de residentieplaats van den Mikado) over te geven tot dat de hooge beslissingen van den rijksraad door den algemeenen raad des rijks bekrachtigd zouden zijn.

“Deze edelaardige inzigten zijn op den regten prijs gesteld door den Mikado, welke den Taïkoen heeft verzocht het bestuur der openbare aangelegenheden voorloopig in handen te houden.

“De gorodjos, of ministers van het Japansche bewind, hebben een manifest aan de buitenlandsche mogendheden gerigt, om hare aanmoediging bij de voorgenomen reorganisatie des rijks te verzoeken en om op nieuw de verzekering te geven dat de door haar met Japan aangeknoopte betrekkingen geen gevaar loopen.”

De China Overland Mail van 14 December meldt het volgende: “De abdicatie van Stotsbaschi, den Taïkoen van Japan, wordt door de Japansche dagbladen bevestigd, en is officieel ter kennis der buitenlandsche gezanten gebragt. Do Mikado is thans do eenige bestuurder des lands zoo veel de buitenlanders aangaat. De benoeming van Owari tot de waardigheid van Taïkoen bevestigt zich niet. Stotsbaschi zal, zegt men, bij voortduring veel invloed uitoefenen; een gerucht dat hij vermoord is, behoeft bevestiging; doch er is grond tot kwaad vermoeden, daar hij in een officieel berigt gezegd wordt ernstig ongesteld te zijn.

“Eene vergadering van daïmio’s of rijksgrooten is door den Mikado belegd om over de inrigting van ‘s rijks bestuur to beraadslagen. De laatst afgezonden brievenmaal brengt, zegt men, een manifest van de Japansche regering betrekkelijk ‘s lands politieke zaken aan de Europesche gouvernementen.

“Jeddo is rustig; de abdicatio des Taïkoens hoeft er, zoo veel blijkt, geene opschudding veroorzaakt. De openstelling der havens Negato, Hiogo en Osaka is, gelijk met goedvinden van de buitenlandsche gezanten aan het publiek bekend gemaakt is, uitgesteld tot 1 April 1868.

“Ofschoon het volgens de berigten in Japan vreedzaam is gesteld, is het door den Engelschen gezant dienstig geacht maatregelen voor alle gebeurlijkheden te nemen, en is er bevel naar Hongkong gezonden om den voorraad ammunitie enz. voor de Britsche troepen te Jokohama aan te vullen.”

Source: Nederlandsche staatscourant. ‘s-Gravenhage, 31-01-1868, pp. 3.

Published
Updated

Reference for Citations

Duits, Kjeld (). 1868-01-31 Abdication Shogun, From Dejima to Tokyo. Retrieved on December 7, 2023 (GMT) from https://www.dejima-tokyo.com/archives/71/1868-01-31-abdication-shogun

Explore More

Java-Bode 1860

Newspaper Articles
1859-07-04 De Graeff's Arrival in Yokohama

De Graeff’s arrival in Yokohama reported by the captain of his ship.

Nederlandsche staatscourant 1868

Newspaper Articles
1868-01-14 Abdication Shogun

France and the United Kingdom to support the shogun by force of arms as rumors fly that he has been forced to abdicate.

Dagblad van Zuidholland 'sGravenhage 1867

Newspaper Articles
1867-02-01 Van der Tak Acting Consul

Willem Martinus van der Tak is acting consul because Consul Plate is on sick leave in the Netherlands.

Comment

There are currently no comments on this article.