Java-Bode 1860

Newspaper Articles
1859-07-04 De Graeff's Arrival in Yokohama

|

De Graeff’s arrival in Yokohama reported by the captain of his ship.

Ingezonden Stukken

Baai van Kanagawa, 20 December 1859

WelEdel Heer!

In uw geëerd blad van 2 November 1859 no. 88, las ik een artikel over Kanagawa en zag met verwondering, dat daarin slechts sprake was van den Americaanschen en Engelschen consul, even als of er nog geen Hollandsche consul geweest ware, en dezen komt toch de eer toe van het eerst en dadelijk na zijne komst alhier met kracht en standvastigheid te hebben gewerkt, ten voordeele van een ieder, maar vooral ook van den Hollandschen handelstand.

Van Nagasaki vertrekkende voor Kanagawa. had ik aan boord (van den onder mijn bevel staanden bodem Princes Charlotte) 1) den heer D. de Graeff van Polsbroek, benoemd vice-consul der Nederlanden voor die plaats, en den heer Herman Vaupel, lid in de firma Büsing, Schröder & Co. te Batavia. Den 3den Julij des avonds omstreeks 9 uren kwam ik in de baai van Yedo bij het zoogenaamde Nieuw-Kanagawa ten anker en liep den volgenden morgen verder naar binnen. Aldaar was den 1sten Julij aangekomen de vijf dagen vroeger dan ik van Nagasaki gezeilde Holl. brik Schiller en de van Shanghae aangekomene Engelsche handelsstoomboot Attalante, de Nederl. brik Christiaan Louis en het Nederl, fregat Nassau.

Toen de Princes Charlotte te Kanasawa aankwam, was de Engelsche consul voor die plaats met den Eng. consul generaal te Yedo, en deze is niet terug gekomen dan in het begin van Augustus. De Americaansche consul was ziek en aangezien er geen Americaansch koopman was, bemoeide hij zich niet met den stand van zaken.

Toen de Holl. consul te Yokka Hamma (Nieuw-Kanagawa) aan wal kwam, vroeg hij een der Japansche ambtenaren die hem ontvingen om een huis. Deze zeide wijzende op vijf goede huizen: Dit zijn de huizen voor de consuls, en op eenige blokken huizen, die er uit zagen als paardenstallen, dit zijn huizen voor den gewonen man (koopman). Na veel moeite en na eenige ontmoetingen met den gouverneur gehad te hebben, gelukte het den Nederlandse. consul, om 3 der voor de consuls bestemde huizen te bekomen voor de Nederl. kooplieden J. Schut jr., Gerlach en Kniffler.

De consul bleef aan boord der Princes Charlotte wonen, dewijl hij het consulaat der Nederlanden slechts alleen wilde vestigen in het bij het traktaat geopende Oud-Kanagawa. Nog heden wordt mijn schip om die reden door de ambtenaren van het tolkantoor consulaat schip genoemd.

Den 10 Julij, na met volharding te hebben geweigerd aan den gouverneur van Kanagawa, om te Yokka Hama te gaan wonen, werd den Nederlandschen consul een tempel tot woonplaats aangewezen te Kanagawa en werd de Hollandsche vlag aldaar geheschen, die op mijn voorstel en voorbeeld door alle in de haven liggende Hollandsche schepen werd begroet met 7 schoten.

Toen ik aankwam waren de levensmiddelen ongehoord duur, maar op vele klagten ingebragt door den Nederl. consul werden die spoedig 75 percent goedkoper.

De Nederlandsche consul maakte ook een reglement op de heffing der inkomende regten, hetwelk door het Jap. gouvernenemt werd aangenomen en waardoor een ieder Holl. koopman zijn eigen entrepôt kan hebben en hem zijne regten zouden worden terug betaald, indien hij zijne aangebragte goederen niet kon verkoopen en naar Java of elders terug voerde. Dit deed hij, omdat hij reden had te vreezen, dat de handel zou worden tegengewerkt en de kooplieden niet zulke groote verliezen zouden lijden, als zij genoodzaakt waren om hunne goederen terug te voeren.

Thans is Yokka Hamma reeds eene uitgebreide plaats. Er zijn eene massa goede huizen en pakhuizen vior de vreemdelingen gebouwd en de handel in uitvoerartikelen neemt hand over hand toe. Steeds zijn er nog Holl. schepen in deze haven geweest en als een waar Hollander hoop ik in het belang dee Nederlandse. scheepvaart en van den Nederl. handel, dat zulks zoo moge blijven.

Ik teeken mij met alle achting, in de hoop UEd. dit artikel wel in uw geëerd blad zult willen plaatsen,

UEd. Dw. Dienaar,
K. L. HILLE.
Gezagvoerder der Princes Charlotte.

Source: Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie. Batavia, February 25, 1860, pp. 3.

Published
Updated

Reference for Citations

Duits, Kjeld (). 1859-07-04 De Graeff's Arrival in Yokohama, From Dejima to Tokyo. Retrieved on June 22, 2024 (GMT) from https://www.dejima-tokyo.com/archives/47/1859-07-04-de-graeff-s-arrival-in-yokohama

Explore More

Nederlandsche staatscourant 1868

Newspaper Articles
1868-01-31 Abdication Shogun

Report on the situation in Japan in early 1868, in Dutch daily Nederlandsche staatscourant, showing the lack of understanding of what was happening.

Algemeen Handelsblad 1865

Newspaper Articles
1864-12-24 Dejima: Auction of Buildings

Buildings of the former Dutch Consulate-General at Dejima to be sold at auction.

Nieuwe Rotterdamsche courant 1868

Newspaper Articles
1868-01-01 Hiogo (Kobe): Opening

A Dutch merchant recounts the opening of the port of Hiogo (Kobe) on January 1, 1868.

Comment

There are currently no comments on this article.