Algemeen Handelsblad 1868

Newspaper Articles
1867-12-14 Hiogo (Kobe), Osaka: Preparations

|

Information about the preparations for opening Osaka and Kobe ports. Japan is at a turning point in history.

Eene particuliere correspondentie ult Jokohama dd. 14 Dec. meldt het volgende: Sedert het openbaar maken van de gewigtige tijding, dat de Taikoen zijne magt In de handen van den Mikado heeft nedergelegd, doch op diens verzoek zich met het regeringsbeleid zal blijven belasten, tot de nadere regeling van zaken met de vergadering der daïmos, sedert die tijding is niets bijzonders nader over deze aangelegenheid bekend geworden. Uit Jedo verneemt men, dat alles rustig is, en de Heer Mitford, van de Britsche legatie, die naar Hiogo en Osaka is vertrokken, heeft van daar medegedeeld, dat zich het uitzigt in de nieuw te openen havens gunstig voordoet. De Britsche vloot is inmiddels te Hiogo verzameld en de schepen der andere mogendheden zijn mede derwaarts op weg. De vreemde gezanten zullen daar ook te zamen komen.

De werken voor de toekomstige havenplaats der “vreemdelingen” te Osaka zijn in den laatsten tijd met kracht doorgezet. Een 6 a 700-tal arbeiders is onder behoorlijke leiding daarmede bezig. Het was overigens te Osaka rustiger nog dan in den afgeloopen zomer; men zag minder aanzienlijke Japanners in de straten; welligt Is het daaraan toe te schrijven, dat vele hunner zich thans naar hunne eigene bezittingen hebben begeven. Er had zich te Osaka In den laatsten tijd reeds eenige handel met het buitenland voorgedaan.

Ook aan de toebereidselen tot opening van Hiogo wordt met kracht gewerkt. Het tolkantoor en andere groote gebouwen zullen met Januarij a.s. gereed zijn.

Men houdt het er voor, dat Stobaski, de afgetreden Taikoen, zich in de vergadering der daimios over de door hem gevolgde staatkunde nopens het buitenland — de voorname reden van den opgekomen tegenstand — persoonlijk zal doen hooren en de openstelling van meerdere havens bepleiten zal. Zelfs door tegenstanders wordt erkend, dat hij met veel beleid tot het gewigtig besluit van zijn afstand gekomen is, die geheel in den geest der oude lands wetten moet zijn en tegelijk de gelegenheid opent de nieuwe orde van zaken nopens het buitenland op een goeden voet te brengen. Hoe dit zij, men kan niet ontveinzen dat het Japansche rijk, gelijk in de 17de eeuw, weder tot een keerpunt in zijne geschiedenis is gekomen, en dat van de behoedzaamheid der aanstaande vergadering van de daïmos veel afhangt hoedanig dat keerpunt zijn zal. Het zijn inzonderheid de daïmos uit het Westen, die zich tegen den Taikoen hadden verklaard.

Den 9den dezer is alhier overleden de abt Girard, een ijverig jong Fransch geestelijke, die verschelden reizen heen en weder van zijn vaderland naar Japan gedaan had en door Keizer Napoleon bijzonder werd onderscheiden. Hij was laatstelijk eerste tolk bij de Fransche legatie en heeft als zoodanig vele diensten bewezen. Hij mogt slechts 46 jaren bereiken.

Sedert de jongste week was er in den invoerhandel weinig levendigheid; wat de uitvoeren betreft, fijne soorten zijde blijven schaarsch; in thee is meer omgegaan, daar de Japanners meer neiging tot verkoopen aan den dag leggen.

Er zijn een 20tal koopvaardijschepen ter reede, meest Britsche en Amerikaansche; één Nederlandisch, de Argonaut van New-Castle.

Source: Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 07-02-1868, pp. 2.

Published
Updated

Reference for Citations

Duits, Kjeld (). 1867-12-14 Hiogo (Kobe), Osaka: Preparations, From Dejima to Tokyo. Retrieved on December 7, 2023 (GMT) from https://www.dejima-tokyo.com/archives/72/1867-12-14-hiogo-kobe-preparations

Explore More

Algemeen Handelsblad 1868

Newspaper Articles
1867-10-30 Opening Hiogo, Osaka: "Tense Curiosity"

Dutch daily Algemeen Handelsblad describes a “tense curiousity” in Yokohama about the opening of the ports of Hiogo (Kobe) and Osaka.

Java-Bode 1860

Newspaper Articles
1859-07-04 De Graeff's Arrival in Yokohama

De Graeff’s arrival in Yokohama reported by the captain of his ship.

Opregte Haarlemsche Courant 1867

Newspaper Articles
1866-11-30 Great Fire of Yokohama

Dutch trading company Carst, Lels & Co. reports the damage to their holdings as a result of the Great Fire of Yokohama of November 26, 1866.

Comment

There are currently no comments on this article.